top of page

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Vui lòng đọc các Chính sách bảo mật ("Chính sách") của Legal De Minimis (“Website”)  trước khi truy cập và sử dụng.  Legal De Minimis cam kết bảo mật những bài viết và tài liệu có liên quan trên Website . Trong đó bao gồm đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của chính các tác giả, cá nhân, tổ chức sử dụng, hợp tác với Legal de Minimis. 

Nếu có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến chính sách bảo mật vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Điều 1

Thu thập thông tin

Trong các hoạt động liên quan đến đăng tải bài viết nghiên cứu khoa học và trao đổi trên diễn đàn, chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân của người sử dụng, bao gồm:

  1. Họ tên;

  2. Giới tính;

  3. Nơi học tập và công tác;

  4. Email; 

  5. Tổ chức đang tham gia.

Những thông tin trên sẽ chỉ được sử dụng với mục đích định danh người dùng trên Website. Nhưng thông tin được thu thập sẽ không được chia sẻ, mua bán, và/hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác nhằm mục đích thương mại.

Điều 2

Bảo mật

Legal De Minimis cam kết bảo mật thông tin cá nhân và các dữ liệu khác trên Website bằng những biện pháp tốt nhất. 


Legal De Minimis chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân và các dữ liệu khác đã thu thập, lưu trữ. Legal de Minimis có trách nhiệm bảo mật thông tin dưới những biện pháp phù hợp với thực tiễn cũng chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của Website.

Điều 3

Quyền lợi

Bạn có quyền yêu cầu Legal De Minimis không hiển thị những thông tin cá nhân nêu ở mục “Thu thập thông tin”.

 

Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình và có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoặc loại bỏ những thông tin cá nhân thuộc về bạn.

bottom of page