top of page

Lý luận nhà nước và pháp luật (I)

Giá

Miễn phí

Mã khóa học

LL1

Thời hạn khóa học

7 tuần

Thời hạn khóa học

Tiếng Việt

Giới thiệu về khóa học

Phần 1 của khoá học Lý luận về nhà nước và pháp luật trình bày các kiến thức lý luận cơ bản về nhà nước để làm cơ sở cho việc nghiên cứu và thông hiểu Phần 2 của khoá học liên quan tới pháp luật.

Sơ lược về khóa học

™ 2021 by Legal de Minimis

Phần 1 của khoá học Lý luận về nhà nước và pháp luật trình bày các kiến thức lý luận cơ bản về nhà nước làm cơ sở cho việc nghiên cứu và thông hiểu Phần 2 của khoá học liên quan tới pháp luật.

™  2021 by Legal de Minimis
bottom of page