top of page

MINIMIS DICTIONARY

"dead man's statute"

Vietnamese meaning

(Mỹ) những quy chế bảo vệ người chết (tước quyền của những người quan tâm đến số phận của vụ án về di sản chứng minh về những mối quan hệ qua lại của họ với người để lại di sản, nếu như lợi ích của người này trong vụ án do bên đối tụng đại diện).

English legal defination

Example:

bottom of page