top of page

MINIMIS DICTIONARY

(to) give effect to

(to) give effect to

Làm cho có hoạt động, làm cho có hiệu lực

bottom of page