top of page

MINIMIS DICTIONARY

(to) give security

(to) give security

Bảo đảm, đóng tiền bảo chứng, đưa ra người bảo lãnh

bottom of page