top of page

MINIMIS DICTIONARY

(to) give the benefit of the doubt

(to) give the benefit of the doubt

Làm sáng tỏ mối nghi ngờ có lợi cho bên bị

bottom of page