top of page

MINIMIS DICTIONARY

ab-initio rule

noun

Vietnamese meaning

quy định theo đó trong trường hợp bằng sáng chế bị coi là không có giá trị thì tất cả những khoản tiền đã trả cho giấy phép phải được hoàn trả người được cấp phép.

English legal defination

Example:

bottom of page