top of page

MINIMIS DICTIONARY

Abaction /æbˈækʃæbˈækʃ/

Abaction /æbˈækʃæbˈækʃ/

1. Hành vi ăn trộm đàn gia súc, đàn ngựa
2. Mưu đồ ăn trộm đần gia súc, đàn ngựa

bottom of page