top of page

MINIMIS DICTIONARY

Abactor /æb'ætə/

Abactor /æb'ætə/

Kẻ ăn trộm gia súc

bottom of page