top of page

MINIMIS DICTIONARY

Abandon /əˈbandən/

Abandon /əˈbandən/

1. Khước từ, từ bỏ (quyền yêu sách)
2. Bỏ rơi, bỏ hoang (vợ, con, tài sản)
3. Rời bỏ, bỏ lại
4. Bỏ, cai

bottom of page