top of page

MINIMIS DICTIONARY

Abandonment through failure to claim

Abandonment through failure to claim

Việc từ bỏ thể hiện qua việc không làm thủ tục khiếu nại

bottom of page