top of page

MINIMIS DICTIONARY

Abatement and revival

Abatement and revival

Việc đình chỉ và phục hồi hiệu lực (của hợp đồng, phán quyết của tòa án)

bottom of page