top of page

MINIMIS DICTIONARY

abatement and revival

Vietnamese meaning

việc đình chỉ và phục hồi hiệu lực (của hợp đồng, phán quyết của tòa án)

English legal defination

Example:

bottom of page