top of page

MINIMIS DICTIONARY

Abater /əˈbeɪtə/

Abater /əˈbeɪtə/

Việc yêu cầu đình chỉ vụ kiện, vụ án, trình tự tố tụng

bottom of page