top of page

MINIMIS DICTIONARY

abnegation

ˌæbnɪˈɡeɪʃᵊn

noun

Vietnamese meaning

1.việc phủ nhận, phản cung;
2. việc từ bỏ (quyền, yêu sách)

English legal defination

Example:

bottom of page