top of page

MINIMIS DICTIONARY

abortive offence

Vietnamese meaning

âm mưu phạm tội, hành vi phạm tội không thành.

English legal defination

Example:

bottom of page