top of page

MINIMIS DICTIONARY

absolute title

Vietnamese meaning

quyền sở hữu tuyệt đối, được nhà nước đảm bảo.

English legal defination

Example:

bottom of page