top of page

MINIMIS DICTIONARY

absolution

ˌæbsəˈluːʃᵊn

noun

Vietnamese meaning

1. tha bổng, tuyên cáo vô tội;
2.miễn (trách nhiệm, chức vụ, hình phạt)

English legal defination

Example:

bottom of page