top of page

MINIMIS DICTIONARY

absolve

əbˈzɒlv

verb

Vietnamese meaning

1. tha bổng, tuyên cáo vô tội;
2.miễn (trách nhiệm, chức vụ, hình phạt).

English legal defination

Example:

bottom of page