top of page

MINIMIS DICTIONARY

absolvent

apzɔlˈvɛnt

verb

Vietnamese meaning

1.tha bổng (phán quyết của tòa án);
2.miễn trừ (trách nhiệm, chức vụ, hình phạt).

English legal defination

Example:

bottom of page