top of page

MINIMIS DICTIONARY

absolvitor

æbˈsɒlvɪtɔː

verb

Vietnamese meaning

tha bổng, phán quyết có lợi cho bên bị, bác đơn kiện.

English legal defination

Example:

bottom of page