top of page

MINIMIS DICTIONARY

abstract

æbˈstrækt

verb/noun

Vietnamese meaning

1. trích yếu, trích dẫn (văn kiện);
2. lược thuật về văn kiện và sự kiện;
3. bản tóm tắt, toát yếu.

English legal defination

Example:

bottom of page