top of page

MINIMIS DICTIONARY

accede

ækˈsiːd

verb

Vietnamese meaning

1.nhậm chức, lên ngôi.
2.tham gia (hợp đồng)
3.tán thành (đề nghị).

English legal defination

Example:

bottom of page