top of page

MINIMIS DICTIONARY

access to the pirated work

Vietnamese meaning

được pháp sử dụng các tác phẩm xuất bản vi phạm quyền tác giả (làm chứng cứ vi phạm).

English legal defination

Example:

bottom of page