top of page

MINIMIS DICTIONARY

accessible

əkˈsɛsəbᵊl

adj

Vietnamese meaning

có thể tới được; có thể sử dụng tự do.

English legal defination

Example:

bottom of page