top of page

MINIMIS DICTIONARY

accessory at the fact

Vietnamese meaning

tòng phạm, đồng phạm khi xảy ra sự kiện phạm tội (kẻ giúp sức, kẻ xúi giục).

English legal defination

Example:

bottom of page