top of page

MINIMIS DICTIONARY

accident

ˈæksɪdᵊnt

noun

Vietnamese meaning

tai nạn; trường hợp bất ngờ, trường hợp ngẫu nhiên; sự cố ngẫu nhiên.

English legal defination

Example:

bottom of page