top of page

MINIMIS DICTIONARY

accord

əˈkɔːd

noun

Vietnamese meaning

1.sự thỏa thuận, sự hòa thuận; đồng ý, ưng thuận;
2.giao cho, ban cho, dành cho,.

English legal defination

Example:

bottom of page