top of page

MINIMIS DICTIONARY

accreditation

əˌkrɛdɪˈteɪʃᵊn

noun

Vietnamese meaning

việc cử đại sứ đặc mệnh, đại diện chính thức ở nước ngoài.

English legal defination

Example:

bottom of page