top of page

MINIMIS DICTIONARY

accreditor

ˈəˌkrɛdətər

noun

Vietnamese meaning

1.người, cơ quan ủy nhiệm, ủy quyền, cử đại diện chính thức;
2.người cấp thư ủy nhiệm.

English legal defination

Example:

bottom of page