top of page

MINIMIS DICTIONARY

accusation

ˌæk.jəˈzeɪ.ʃən

noun

Vietnamese meaning

1.việc buộc tội, việc kết tội, việc tố giác hành vi phạm pháp;
2.bản cáo trạng.

English legal defination

Example:

bottom of page