top of page

MINIMIS DICTIONARY

accusational

ˌækjəˈzeɪʃənᵊl

adj

Vietnamese meaning

có tính chất buộc tội (về vụ án hình sự).

English legal defination

Example:

bottom of page