top of page

MINIMIS DICTIONARY

acknowledgement of will

Vietnamese meaning

1.việc người làm chúc thư chính thức thừa nhận tính xác thực của chúc thư có tuyên thệ;
2.việc người làm chúc thư thừa nhận không chính thức trước mặt người làm chứng rằng chữ kí trong chúc thư là của chính mình.

English legal defination

Example:

bottom of page