top of page

MINIMIS DICTIONARY

acquets

a.kɛ

noun

Vietnamese meaning

tài sản do chồng hay vợ kiếm được trong hôn nhân,

English legal defination

Example:

bottom of page