top of page

MINIMIS DICTIONARY

acquire

əˈkwaɪə

verb

Vietnamese meaning

giành được, có được đạt được, mua, tạo mãi, thủ đắc.

English legal defination

Example:

bottom of page