top of page

MINIMIS DICTIONARY

acquisition

ˌækwɪˈzɪʃᵊn

verb/noun

Vietnamese meaning

1. có được, đạt được, kiếm được (quyền, tài sản);
2.chiếm đoạt, chiếm hữu, thôn tính.

English legal defination

Example:

bottom of page