top of page

MINIMIS DICTIONARY

acquitted

əˈkwɪtɪd

noun

Vietnamese meaning

1,người được tha bổng, người được xử trắng án, người được thừa nhận vô tội;
2.được tha miễn (trách nhiệm, nghĩa vụ).

English legal defination

Example:

bottom of page