top of page

MINIMIS DICTIONARY

act malum in se

Vietnamese meaning

hành vi vốn tồi tệ và gây hậu quả tai hại, bất kể là có bị pháp luật trừng phạt hay không; hành vi phạm tội có chứa yếu tố phi đạo đức.

English legal defination

Example:

bottom of page