top of page

MINIMIS DICTIONARY

act malum prohibitum

Vietnamese meaning

hành vi chỉ tồi tệ do pháp luật hiện hành nghiêm cấm; hành vi phạm tội không chứa đựng yếu tố vô đạo đức.

English legal defination

Example:

bottom of page