top of page

MINIMIS DICTIONARY

actio indebitatus assumpsit

Vietnamese meaning

kiện đòi bồi thường thiệt hại do không thực hiện cam kết được hiểu ngầm.

English legal defination

Example:

bottom of page