top of page

MINIMIS DICTIONARY

actual military service

Vietnamese meaning

1.việc phục vụ thực sự trong quân ngũ;
2.quân nhân tại ngũ.

English legal defination

Example:

bottom of page