top of page

MINIMIS DICTIONARY

actual service

Vietnamese meaning

1.việc phục vụ tại ngũ (trong các lực lượng vũ trang, cảnh sát);
2.việc tống đạt (văn bản của tòa án) trực tiếp cho người nhận.

English legal defination

Example:

bottom of page