top of page

MINIMIS DICTIONARY

ad hoc protection

Vietnamese meaning

việc bảo hộ tạm thời (ví dụ, bảo hộ sáng chế bằng đơn xin cấp bằng sáng chế đã được chấp nhận).

English legal defination

Example:

bottom of page