top of page

MINIMIS DICTIONARY

adjudicated offender

Vietnamese meaning

tội phạm đã được xét xử là có tội trước tòa.

English legal defination

Example:

bottom of page