top of page

MINIMIS DICTIONARY

administrative ordinance

Vietnamese meaning

(Mỹ) quy định của hội đồng thị chính, quy định hành chính.

English legal defination

Example:

bottom of page