top of page

MINIMIS DICTIONARY

administrative regulation

Vietnamese meaning

1.quy tắc hành chính, quy phạm luật hành chính;
2.nghị định của cơ quan hành chính.

English legal defination

Example:

bottom of page