top of page

MINIMIS DICTIONARY

administrative secrecy

Vietnamese meaning

quyền của cơ quan hành chính giữ bí mật hoạt động của mình.

English legal defination

Example:

bottom of page