top of page

MINIMIS DICTIONARY

admissible question

Vietnamese meaning

vấn đề có thể chấp nhận được, câu hỏi có thể chấp nhận được.

English legal defination

Example:

bottom of page