top of page

MINIMIS DICTIONARY

adult crime

Vietnamese meaning

1.hành vi phạm tội do người trưởng thành thực hiện;
2.tình trạng phạm tội của những người trưởng thành.

English legal defination

Example:

bottom of page