top of page

MINIMIS DICTIONARY

adversary proceedings

Vietnamese meaning

trình tự tố tụng tư pháp trong vụ tranh chấp giữa các bên, vụ kiện tụng lẫn nhau.

English legal defination

Example:

bottom of page